Behandlingar

Webmaster Maths Malmberg


Behandlingar

SAMTALSTERAPI

                       


För att finna vägen hem till sitt sanna jag och bli fria, bör

vi få kontakt med det bortträngda. Vi förtränger och lagrar

det obehagliga vi upplever i vårkropp och känslan.

Att våga möta........Se och KÄNNA........först då kan vi

börja förändra vårt liv, att möta sig själv handlar om ett

stort mod.

Jag som terapeut finns här och lyssnar då DIG och guidar

DIG. I en trygg miljö.....arbetar vi oss framåt.....med hjälp av en kombination av olika "verktyg" såsom visualisering i samtalet......det inre bildspråket, symbol-dröm-terapi,

iscensättningar, vårt inre barn, delpersonligheter........

Närvaron i lyssnandet och känslan.

Du bör vara medveten om att det är en inre process du går in i, som tar olika tid för olika individer, med olika historier. Det är av stor vikt att DU går flera gånger. Jag

följer DEJ i din utvecklingsprocess.

Vi bär alla med oss en livshistoria och vi lever i samklang

med naturen, vår historia här och nu i relation till oss själva och hela omgivningen.

Har DU kännt dig eller känner dej nedstämd en längre tid,

deprimerad, har ångest, sömnsvårigheter, sorg, värk,svår pms,orolig, förvirrad, olika relationsproblem.

Du får hjälp med att arbeta dig igenom ev. oläkta själsliga sår......från ev. din barndom.

Jag hjälper dig att SE och förstå dina egna mönster....och

bli fri.

När du väl börjar SE dina olika mönster, börjar du resan

till den du är ämnad att vara att LEVA ett FULLT LIV......

När du bestämt dig för att förändra ditt liv.....att börja skapa det liv du vill leva......att bli den DU är ämnad att

vara.......Svaren.......har DU inom dig.

VILL DU ge dig själv en MÅ BRA INVESTERING..........

Session 1 tim: pris 650:-


EFB-Metoden:

EFB står för Energi Flow Breathing

     

Energi flödesandning

Det är en djupandning ( ej frigörande andning)

en mjuk kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal, och ev. bildskapande.

Den är utvecklad av Nenne Holm och Bertil Gyllensten.

Metoden går ut på att få igång kroppens energier och lösa

upp blockeringar, det som varit förträngt och lagrat i form

av obehagliga minnen du upplevt i känslan och kroppen

under lång tid.

Du får möjlighet att få kontakt med dessa djupa känslor du

tidigare i situationer i livet inte kunnat bearbeta, men som

DU nu kan genomleva.

Det är en enkel metod där du utvecklas i din egen takt, den görs under vägledning, då den avslutas, fångas upp i

ett samtal, ev.inre bilder och känslor som upplevts.

Vi börjar med en avslappning, vidare försätter DU kroppen

i en stressposition, växelvis andas du i perioder av djupandning och vanlig andning, samt avslappning.


EX. på vad du kan få hjälp med är olika relationsproblem,

( familj, arbetet, vänner ) ångest, fobier, utbrändhet, trötthet, stress, oro, depression, sömnlöshet, ilska, rädsla,

sorg, maktlöshet, tomhet, svår pms, att finna tillbaka till sin inre styrka, glädje, självkänsla sin inre sanning........att bli fri.

Session 1 tim. pris 650:-


Regressionsterapi:

Regression = tillbakagång.

Du går tillbaka till tidigare händelse, situationer för en grundlig utforskning.Regressionsterapi kombonerar symbolisering, att MÖTA och genomleva dina iscensättningar i nuet och minnen från det förflutna.

Under en regression kan du få olika upplevelser, minnen

från barndomen, dina iscensättningar, symboliska liv,situationer som symboliserar något DU behöver SE

och genomleva som har med ditt nu - situation att göra.

I en regression försätts DU i en vägledd djup avslappning

och genom den får DU mer kontakt med det undermedvetna, känslorna och kroppen. DU får möjlighet

att få kontakt med det bortträngda,  som lagrat det obehagliga som upplevs tidigare i livet, låta kroppen släppa dessa blockeringar.

Du kan SE olika grundorsaker till varför olika mönster och

reaktioner finns hos dig.( Du börjar sakta hela dig själv)

varför DU reagerar si eller så i olika livssituationer,svaren

finns inom dig.

Att våga MÖTA.....SE .....KÄNNA......först då kan DU börja

förändra ditt liv.

Det är av stor vikt att öppna upp de olika inre dörrarna och

börja SE  och lära känna dig själv, din sanning, börja förstå

helheten och sammanhangen i DITT LIV.


Du löser upp spänningar, blockeringar som kan vara orsak till kroppssjukdomar eller andra problem.

Session ca 2 tim. / med samtal pris 1250:-


Kontaktinformation


0768-568966


info@sjalsflode.se